top of page

Homage to Gustave Klimt / Pocta Gustavu Klimtovi

Honor to Gustav Klimt

 

I love Gustav Klimt and I painted several large paintings inspired by his work.

 

The initial input was "Klimt Bar" at the Diplomat Hotel in Prague, where to my surprise they did not have any Klimt painting. I worked there as a hostess for foreign customers, and I was sorry that the beautiful bar area has no decoration to honor Klimt's name.

 

Gustav Klimt to me is an amazing artist who speaks to all generations I his timeless work. All the themes are symbolic expressions, so that it resonates to all levels of human consciousness. The painting technique and the inner attitude he learned with the Byzantine masters: written drawing, layered colors and gilding, enables him to express the beautiful eternal symbols: tree of life, the archetypal woman, Mother Nature ...

 

Back in the eighties, I studied in a convent iconography school, and this experience was for me essential, as an Artist. I experienced and I understood how each movement of breath and idea, influences the interaction of the hand, tools, color and support. I understood the power of internal positions in the creative process. It's a great quality, when the artist in the creative moment is in unity with all that is. Work then radiates the unified consciousness with the intention of the artist's spirit.

 

First I chose the painting: "The Kiss", which combines two opposing energies: Human unbridled passion and a noble dignified mantle. I painted a picture twice, because I wanted to express everything  that counted to Klimt: warm desire, animal lust, urge to be loved, devotion, gentleness, dignity, beauty, pleasure, hugging, fusion..

 

I painted five paintings. Each has a mighty power and need a large space. I exposed them for my  friends in the open space of my farmyard and the atmosphere of the yard and visitors was immediately transformed into the ceremonial majesty!
 

Pocta Gustavu Klimtovi

 

Zamilovala jsem si Gustava Klimnta a namalovala jsem několik větších obrazů, inspirovaných jeho dílem. 


Malovala jsem to s elánem a radostí, tvůrčí práce mě naplňovala.

Chci představit své obrazy veřejnosti a proto se zamýšlím proč jsem se tak nadchla pro Klimtovo dílo. 


Počáteční impuls byl "Bar Klimt" v hotelu Diplomat v Praze, kde k mému  údivu neměli a nemají žádný Klimtův obraz. Krátkodobě  jsem tam pracovala jako hosteska pro zahraniční klientelu a bylo mi líto že krásný barový prostor nemá svou výzdobu k poctě Klimtova jména.

 

Gustav Klimt je pro mě úžasný umělec, který hovoří ke všem svým nadčasovým dílem. Všechna jeho témata jsou vyjádřena symbolicky, tak aby působila na všech úrovních lidského bytí. Jeho malířská technika mu k tomu napomáhá, nebot se naučil vnitřní postoj a řemeslo byzantskych mistrů s pevně psanou kresbou, vrstvenými barvami a zlacením. Ikonografové malují boží bytosti a Klimt maluje věčné symboly : strom života, archetypické ženy, matku přírodu... 

 

Kdysi  v osmdesátých letech jsem se učila v klášterní škole ikonografii a tato zkušenost byla pro mě, jako umělce, zásadní. Zažila a pochopila jsem, jak  každý pohyb dechu a myšlenky, ovlivňuje  v interakci  ruku, nástroj, barvu i podložkou. Pochopila jsem sílu vnitřního postoje v tvůrčím procesu. Je to velké umění, když je umělec v tvůrčím okamžiku v jednotě se vším co je . Dílo pak září sjednocený vědomý záměr umelcova ducha.

 

Jako první jsem si vybrala u Klimta jeho výjimečný obraz "Polibek", kde se snoubí dvě protikladné energie:  lidská nespoutaná vášeň slavnostně oděná důstojným pláštěm. Namalovala jsem obraz dvakrát, neboť jsem měla potřebu vyjádřit všechno, co se podařilo Klimtovi: vřelou touhu, zvířecí chtíč,  potřebu být milován, oddávání se druhému, něhu, důstojnost, krásu, radost, potěšení, potřebu objetí, lásku,... aniž bych Klimta doslova kopírovala.

 

Celkem jsem namalovala pĕt obrazů. Každý z nich má mocnou sílu a ke svému záření potřebuje velký prostor. Vystavila jsem je pro přátele v otevřeném prostoru statku v Jablonné a oni svym pusobenim přetransformovaly atmosféru dvora i všech přítomných do slavnostní velebnosti!

 

Message réceptionné !

bottom of page