top of page


 

Energetické Obrazy

Je to intuitivní obraz, který se zrodil z postoje, kdy tělo a mysl jsou vyrovnány a prostupné světu.


Jedna barva volá jinou, formát papíru a jeho kvalitu volá nástroj.


Ruka je svobodná.
Impulz pohybu ruky vychází z dechu:
nádech, zadržení dechu, kontakt s papírem.

A s výdechem ruka tančí po papíře a v tuto chvíli neví, kde jsou meze podkladu a tančí vnekonečném prostoru.

 
Gesto je čisté, protože je spontánní. Stejně jako v kaligrafii je živoucím v každém okamžiku.
Ruka sleduje všechny jemné pohyby, které jsou přítomny v daném okamžiku.


Je to zápis v prostoru lehkosti ducha.


Je to hra mezi rukou a duší, mezi duší a barvami.

Divákovo srdce se probudilo a jeho energie stoupá v souzvuku s obrazy, které k němu hovoří.

Může tak žít toto subtilní energetické dobrodružství.

 

Rose and yellow movement

Rose and yellow movement

Yellow and red Receiving

Yellow and red Receiving

Liberty

Liberty

Science

Science

Opulence

Opulence

Protection

Protection

Sperma

Sperma

Angel

Angel

Objeti

Objeti

Energy Painting

It is an intuitive painting, which was born out of attitude, when body and mind are aligned and opened to the world.

 

One color calls another, format and quality of the paper calls instrument.

 

The hand is free.

The movement of the hand comes from the impulse of the breath:  inspiration, apnea and contact with the paper.

With the expiration, the hand is dancing on the paper in infinite space of the Now.

 

The gesture is pure, because it is spontaneous. Like calligraphy, it is living moment.

 

Hand monitors all delicate perceptions, which are present in each Nano- second.

 

It's writing in the space of lightness of spirit.

 

It's a game between the hand and the soul…, the soul and the colors.

 

 The viewer's heart is awakened and its energy is rising in unison with images that speak to him.

 

Thus can live this subtle energy adventure.

bottom of page