top of page

Paintings: "Mood" Obrazy: "Nálady"

"Nálady"

 

V létě 2015 jsem dostala nápad: malovat velké formáty na látky, prostěradla, ubrusy a závěsy, které jsem za léta nastřádala, abych z nich udělala nějaké umělecké dílo. Miluji přetvářet "zbytečné" věci v něco, co je nejvzácnější na světě: v umělecké dílo naplněné duchem. Látky jsem napnula na 2,5 metrové rámy a malovala přímo vzduchovou pistolí.

 

Tvůrčí stav je hledání, nacházení, ztrácení a znovu objevování. Je to zapálení se pro novou hru, kdy musím vyjádřit ten nejsilnější život s tím co mám k disposici. Míchám si barvy a hledám jejich ideální konzistenci, aby pistole stříkala od vodově akvarelových valérů až po sytější strukturované rastry.

 

Stříkání je měkká technika a já si musím si zvyknout a přijmout nemožnost malování pevných linií, přijmout citlivé vyjadřování v jemných náznacích, v přeludných oparech a ve vytváření nádechů proměnlivých atmosfér.

 

Postupně se otvírám novému vnímání. Je to svět subtilní energie vyjádřený ve fyzických barvách. Jako terapeut se umím pohybovat v energiích jemno-hmotných těl, ale malovat tuhle mlhovinu na plátna je pro mě svažující. Můj vnitřní kritický hlas  říká: "je to moc vyblitý, nemá to žádnou strukturu, je to nuda, nic se tam neděje... Než se dílo zrodí, zažívám občas při malování hotová muka. Pouze tehdy, když si mohu říci: "Konec, hotovo, už na to nesáhnu, žij si svým životem", tak se mi uleví.

 

Celé léto 2015, a bylo to parné léto, jsem malovala na dvoře statku v Jablonné.  Můj přítel František říká, že maluji s “urputností”, neboť on by malovat v parném slunci celý den nevydržel. Já říkám, že jsem v malování vedená silným duchem, který mi ukazuje jak jít dál a dál. Každý tah pistolí je nový, hraji si s barvami, sluncem, větrem i  bouřkou.

 

Dílo, které vzniklo v tomto létě, je inspirované světlem a vyzařuje kolem sebe láskyplnou atmosféru a přináší všem radost. Františka

 

"Mood"

 

In summer 2015, I had an idea: to paint large sheets, tablecloths and curtains that they become a piece of art. I love to transform the "useless" objects into something precious: a piece of art with spirit. I fixed the fabric on the huge frame, and painted it with airbrush

 

The creative state of being is: surfing with inspiration, seeking, losing and re-discovering. It is the passion for a hint of new insight, which I must express in the outer world with the means at my disposal in the present. I mix the colors seeking their ideal consistency for airbrush to obtain from gentle watercolor tones to deeper structured grids.

 

Spraying is a soft technique and I had to accept the impossibility of painting solid lines and adopt a sensitive expression in subtle hints, creating light of varying atmospheres.

Gradually I get opened to new perceptions. It's a world of subtle energy expressed in colors. As a therapist I operate in the energies of human subtle bodies, but to pain this nebula on canvas for me a real issue. My inner critical voice says, It’s devoid of life, it has no structure, it's boring, nothing really happens ... Before the piece of art is born, I sometimes experience a strong fever while painting. And I feel relieved, only when I can freely proclaim:" The Painting is done and it can live its own life ".

The summer 2015 was dry and hot. I painted in my farmyard under the firing sun and my friend Francis saw me, he said: she is a ferocious painter, she paints with tenacity despite the unbearable hot conditions. My answer is: when I am painting, I am lead by a strong spirit that shows me how to go on and on.

The art work, which was born in this hot summer, is inspired by the light and radiates a loving and joyful atmosphere to all.

 

 

Message réceptionné !

bottom of page